top of page

До уваги студентів університету!

На базі кафедри екологічної безпеки та охорони праці функціонує студентській науковий гурток «ECOLOGY@SAFETY OF LABOR».

Метою створення гуртка є організація проведення науково-дослідної роботи з питань екології та безпеки праці, популяризація знань про культуру безпеки та екологічний менеджмент, розширення світогляду молоді про глобальні екологічні проблеми та вітчизняні й міжнародні вимоги щодо умов праці на підприємствах харчової галузі.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти займаються інформаційно-аналітичною та дослідницькою роботою з таких напрямів: аналіз стану адаптації законодавства України з питань екології, безпеки та гігієни праці до міжнародних вимог, підвищення ефективності управління охороною праці на основі ризик-орієнтованого підходу, аналіз стану екологічної безпеки антропоекосистем, визначення напрямків екологічної модернізації промислових підприємств, застосування інформаційних технологій в сфері охорони праці, аналіз виробничого травматизму у харчовій галузі. Результати проведеної роботи використовуються студентами при написанні наукових статей, підготовці матеріалів до вітчизняних та міжнародних конференцій.

Гуртківці беруть участь у роботі круглих столів, студентських олімпіадах, виставках та конкурсах різного рівня, а також мають перевагу при відборі до магістратури та аспірантури.

Участь у засіданнях наукового гуртка допомагає студентам розвивати навички критичного мислення та отримати досвід публічних виступів.

Науковий гурток «ECOLOGY@SAFETY OF LABOR» кафедри екологічної безпеки та охорони праці запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти всіх навчальних підрозділів Національного університету харчових технологій.

Додаткову інформацію про діяльність наукового гуртка можна отримати на кафедрі екологічної безпеки та охорони праці.

Науковий гурток1.jpg

У 2013 році на кафедрі створено студентський науковий екологічний клуб, головною метою якого є надання можливостей студенту для самореалізації. «Geek workspace» – це спільнота молодих людей, об’єднаних інтересом до інформаційних технологій, технічних і природничих наук. Мету своєї діяльності учасники клубу вбачають у реалізації власних амбіцій, ідей, ініціатив і творчого потенціалу, працюючи над технічними проектами командою

Ангеліна з пробірками.jpg

У 2019-2020 навчальному році студенти ІІ – V курсів під керівництвом викладачів кафедри приймають участь у здійсненні науково-конструкторської діяльності у екологічному клубі. Зокрема, здійснюються наукові роботи на теми:

  • керівник доц. Котинський А.В.:

– «Вплив карбонових точок на фотосинтетичні властивості рослин» – студент гр. ЕК-2-4 Усенко Станіслав;

– «Одержання сорбентів спрямованої дії з рослинної сировини» – студент гр. ЕК-1-3М Антофій Олександр;

– «Дослідження процесів евтрофікації води у р. Дніпро» – студентка гр. ЕК-4-4 Ковтун Аліна;

– «Дослідження впливу екзогенних речовин на біосинтетичну активність спіруліни» – студент гр. ЕК-4-4 Тобілко Володимир;

  • керівники доц. Семенова О.І., доц. Бублієнко Н.О.:

– «Глобальні та локальні наслідки викидів автотранспорту» – студентка гр. ЕК-4-4 Пономаренко Тетяна;

– «Визначення показників процесу очищення стічних вод молокопереробних підприємств» – студенти гр. ЕК-4-4 Ясінська Валерія, Золотоверха Катерина, Ковальчук Аліна;

– «Інтенсифікація процесу очищення стічних вод хлібокомбінатів» – студентка гр. ЕК-4-4 Мостова Валерія;

  • керівники доц. Ничик О.В., доц. Салавор О.М.:

«Застосування біомоніторингу для оцінки стану  навколишнього середовища» – студенти гр. ЕК-4-4 Прибитько Оксана, Ніколаєва Оксана

науковий гурток2.jpg

Однією із форм організації науково-дослідницької діяльності на кафедрі екологічної безпеки та охорони праці – є науковий гурток «Safety of labor», створений з метою організації та сприяння науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Саме з молодих та ініціативних здобувачів вищої освіти складається науковий гурток «Safety of labor». Мета функціонування наукового гуртка полягає в розширенні теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутніх фахівців, формуванні здібностей застосовувати теоретичні знання під час написання наукових та інших видів робіт, ознайомлення з науковою проблематикою, підвищення якості підготовки та реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих здобувачів вищої освіти Національного університету харчових технологій.

20170406_104321.jpg

Гуртківці, під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри

здійснюють: наукову, науково-дослідницьку діяльність, активно приймають участь в обговоренні усіх питань діяльності гуртка, в тому числі удосконалення системи управління охороною праці на підприємстві (установі, організації), приймають участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та мають певні здобутки: публікації, призові місця на університетських, Всеукраїнських та науково-практичних заходах.

20170427_125928.jpg

Завданнями наукового гуртка «Safety of labor» є: виховання здобувача вищої освіти як дослідника, підготовка до розв’язання практичних завдань в процесі індивідуального дослідження (написання доповідей, статей), залучення до науково-дослідної роботи кафедри (участь у конференціях, круглих столах), формування ціннісного ставлення до знань, якими оволодівають, розвиток творчого мислення, пізнавальної активності, самостійності суджень. 

На засіданнях наукового гуртка здобувачі вищої освіти навчаються працювати з літературою, писати статті, наукові роботи, приймають участь у конференціях та планових заходах університету та кафедри, виконують індивідуальне дослідження з науковим керівником, складають наукові доповіді, реферати та повідомлення з актуальних питань, готують виступи на засіданнях наукового гуртка.

Основною перспективою роботи в науковому гуртку «Safety of labor» є можливість навчитися самостійно та творчо вирішувати проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності. Як завжди, основним результатом роботи гуртка і надалі буде освоєння учасниками гуртка сутності наукових досліджень – напрацювання нових достовірних знань, підготовка достойних тематичних доповідей та публічного їх представлення, а також підготовка наукових статей – одноосібних та у співавторстві для опублікування у фахових та інших наукових виданнях. 

Можливість студентів безпосередньо долучитися до світу наукових досліджень завжди буде істотним результатом роботи гуртка «Safety of labor».

Науковий гурток «Safety of labor» кафедри екологічної безпеки та охорони праці запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти всіх навчальних підрозділів Національного університету харчових технологій.

bottom of page