top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Обговорення Звіту з локального моніторингу ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит»

7 лютого 2024 р. відбулось чергове засідання методичного семінару кафедри екології та екоменеджменту, на якому було обговорено Звіт з локального моніторингу освітньо-професійної програми «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» другого освітньо-професійного рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» (Лютий 2024 року).Виступила Гарант освітньо-професійної програми «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» доц. Салавор О.М. з інформацією щодо положень Звіту локального моніторингу.

Гарант охарактеризувала унікальність ОП, яка передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних досягнень науки і техніки у галузі екології, що відповідають концепції сталого розвитку. Наголосила на відповідності цілей ОП місії та стратегії ЗВО, на відповідності загальних, фахових компетентностей та програмних результатів вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю. Проаналізувала інформаційне і навчально-методичне забезпечення ОП.Окремо Гарант зупинилась на особливостях дотримання академічної доброчесності при реалізації ОП.

Проаналізувала якість кадрового забезпечення.

Складена матриця SWOT-аналізу освітньої програми «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» спеціальності 101 «Екологія», освітній ступінь «Магістр» (сильні (Strengths) і слабкі (Weaknesses) сторони освітніх програм, можливості і перспективи їх розвитку (Opportunities), загрози і ризики (Threats)).

Сформовані пропозиції гаранта про перегляд ОП.В обговоренні активну участь взяли зав. кафедри професор Якименко І.Л., доц. Котинський А.В., доц. Ничик О.В.

Одноголосно ухвалено рішення щодо затвердження Звіту з локального моніторингу ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит».

4 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page