top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Обговорення нового Положення про порядок розроблення, затвердження та перегляд робочих програм навчальних дисциплін у Національному університеті харчових технологій

13 квітня 2023 року у режимі Zoom-конференції відбулось чергове засідання методичного семінару кафедри екології та екоменеджменту. Цього разу темою засідання було обговорення Положення про порядок розроблення, затвердження та перегляд робочих програм навчальних дисциплін у НУХТ, яке схвалено науково-методичною радою НУХТ (протокол № 8 від 31.03.2023 р.).Відповідальна за методичну роботу кафедри доцент Наталія Бублієнко ознайомила викладачів із основними положеннями документа, нагадала те, що робоча програма обов’язкової навчальної дисципліни розробляється на термін дії навчального плану і повністю оновлюється при зміні стандартів вищої освіти, затвердженні нової редакції освітньої програми пов’язаної із корегуванням компетентностей та/або програмних результатів навчання, внесенні змін до навчального плану, впровадженні досягнень і сучасних практик у відповідній галузі із врахування побажань та зауважень отриманих від здобувачів вищої освіти (за результатами оцінки курсу), від інших стейкхолдерів у результаті моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.

Також Наталія Бублієнко звернула увагу викладачів на нові розділи, якими має бути доповнена програма: політика щодо академічної доброчесності, політика визнання результатів навчання, набутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, політика перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів).В обговоренні Положення взяли участь усі викладачі кафедри. Відповідно новим вимогам будуть розроблені і затверджені робочі програми навчальних дисциплін на 2023 – 2024 навчальний рік для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» ОПП «Екологія та екоменеджмент», освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» та здобувачів інших спеціальностей.

2 перегляди0 коментарів

Kommentare


bottom of page