top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Роз'яснюємо що таке мотиваційний лист і які вимоги до його написання

Однією з необхідних складових вступу до закладів вищої освіти в цьому році є мотиваційний лист. Кожний виш має сам визначити вимоги дооформлення його тексту.

І Приймальна комісія НУХТ уже завершила цю роботу. Вимоги до мотиваційного листа вступників до нашого університету у 2022 році розроблені, затверджені й оприлюднені https://nuft.edu.ua/assets/images/vstup/pk/2022/32-2.pdf .

Отже, аби цього року стати нашими студентами вступникам потрібно буде дотримуватися таких вимог при написанні свого мотиваційного листа:


обсяг – одна-дві сторінки формату А4, текст має бути набраний шрифтом Тimеs New Rоmаn 14 кеглю з міжрядковим інтервалом 1, поля з усіх боків повинні бути по 2 см, абзац (відступ) – 1,25 см, вирівнювання тексту – по ширині. Мова мотиваційного листа – українська.


Мотиваційний лист вступника до НУХТ повинен мати такі складові частини:

Представлення. У ньому містяться відомості про адресата, як отримувача листа (назва закладу освіти/навчального підрозділу) та вступника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, контактна інформація). Розташовується у правому верхньому куті листа;

- назва «Мотиваційний лист»;

Основна частина. Тут містяться: найменування обраної освітньої програми (спеціальності), освітнього (освiтньо-наукового) ступеня, закладу освіти; який заклад освіти закінчив; який освітній/освiтньо-професiйний/освiтньо-квалiфiкацiйний/освiтньо-науковий рівень/ступінь у якому закладі освіти за якою спеціальністю вже здобутий (якщо є); досягнення у навчанні (успішність, вивчення профільних дисциплін, та рівень їх засвоєння, знання іноземної мови); історія вибору освітньої програми (спеціальності) та закладу освіти; основні сильні якості вступника, що будуть корисними у період подальшого навчання за фахом; інформація про набуті соціальні навички, важливі для здобуття обраної спеціальності (волонтерська діяльність; участь у заходах, спрямованих на формування активної громадянської позиції, здорового способу життя, екологічної, емоцiйно-етичної культури, стресостiйкостi, спортивні досягнення, захоплення тощо); плани розвитку вступника у процесі професійного становлення.

Висновки, де містяться очікувані результати - яким чином обрана освітня програма (спеціальність) допоможе реалізації вступника у професійному житті, на які результати навчання очікує вступник для успішного розвитку.


Нагадаємо, що мотиваційний лист подасться вступником разом із заявою про допуск до участі у конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію – освітню програму (спеціальність), форму здобуття освіти, курс. Він завантажується в електронний кабінет вступника під час подання заяви в електронній формі. Мотиваційний лист може подаватися в паперовій формі разом із заявою, що подається в паперовий формі у передбачених Порядком прийому випадках.


Приймальна комісія розглядатиме заяви та документи вступника i в разі неподання мотиваційного листа відхилятиме заяви у зв'язку з відсутністю повного пакету документів, визначених Порядком прийому.


Мотиваційні листи оцінюватимуться за такими критеріями: лаконічність змісту; дотримання офіційно-ділового стилю; чітка структурованість; цілісність, логічність і послідовність викладу; повнота інформації про вступника; правильність найменувань обраної освітньої програми (спеціальності), освітнього (освiтньо-наукового) ступеня, закладу освіти, на які планується вступ; відповідність наведених досягнень у навчанні обраній за заявою освітній програмі; наявність успішних академічних результатів з певних предметів, пов'язаних із обраною освітньою програмою (спеціальністю); високі досягнення в навчанні поєднуються з участю в предметних олімпіадах та конкурсах (участі в науковій роботі); наявність досягнень у навчанні, що виходять за межі освітніх програм освітнього рівня/ступеня, на основі якого здійснюватиметься вступ; знання іноземної мови та досвід участі в міжнародних проєктах; наявність принаймні одного доречного прикладу із власного життя або події зі суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання освітньої програми (спеціальності); поінформованість вступника про обрану освітню програму; наявність роздумів щодо правильності професійного самовизначення; наявність роздумів щодо здатності до самореалізації у професії; наявність обґрунтованого бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; наявність досвіду громадської активності, спортивних досягнень; здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій як регуляторів соціальної поведінки, процесу професійного становлення; наявність зв’язків зроблених висновків із наведеними аргументами та прикладами; висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами; очікувані результати є особисто значущими щодо майбутнього процесу професійного становлення; оригінальність викладеного матеріалу; якість мовного оформлення.


Зауважимо, що в університеті розпочали роботу курси (https://nuft.edu.ua/.../vstupnikam-2022-universitet...) з безоплатної підготовки до складання національного мультипредметного тесту, в рамках яких їх слухачі матимуть можливість потренуватися в написанні мотиваційного листа. Для вступників до магістратури наразі також готується серія відповідних вебінарів, інформація про які з’явиться найближчим часом

26 переглядів0 коментарів

Commenti


bottom of page