top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Екологія, екоменеджмент та екоаудит (Магістр)

Підготовка фахівців
у галузі знань 10 «Природничі науки»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 101 «Екологія» 
та освітньою програмою  
«Екологія, екоменеджмент та екоаудит»

Охорона навколишнього середовища, збереження та раціональне використання природних ресурсів, екологічний контроль набувають усе більш вагомого значення та пріоритетності у зовнішній та внутрішній політиці більшості держав світу, в тому числі України.  Саме тому в Національному університеті харчових технологій, починаючи з 1995 року, здійснюється підготовка магістрів спеціальності 101 Екологія (ОП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит»).
Освітня програма «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних вирішувати актуальні комплексні задачі у галузі екології, охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування на локальному, регіональному та національному рівнях.
Особливість освітньої програми «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» полягає у підготовці фахівців, які володіють знаннями про різні екологічні системи та процеси; здатні моделювати та прогнозувати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на навколишнє середовище; вміють використовувати у професійній діяльності знання вітчизняної та міжнародної екологічної політики, засади сталого розвитку; розробляти екологічні проєкти та забезпечувати ефективне управління ними.
Випускники освітньої програми «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» мають уміння/навички, що необхідні для проведення досліджень та провадження інноваційної діяльності у галузі екології; здатність розв’язувати складні мультидисциплінарні задачі та екологічні проблеми за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної, екологічної та етичної відповідальності. Використання сучасних інформаційних технологій у природоохоронній галузі забезпечує оперативність й ефективність вирішення завдань у професійній діяльності.
Освітня програма «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» формує у здобувачів освітнього ступеня «Магістр» комплекс компетенцій у галузі екоменеджменту, забезпечує оволодіння методиками проведення екологічного аудиту на різних суб’єктах підприємницької діяльності, здобуття навичок проведення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля, комплексного оцінювання стану екосистем, застосовування методів спостереження та контролю стану компонентів природного середовища. Освітня програма передбачає поглиблену  практичну підготовку здобувачів для проведення науково-дослідних, проєктно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних досягнень науки і техніки у галузі екології, що відповідають концепції сталого розвитку.
Випускники освітньої програми «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» мають необхідний комплекс знань, умінь та навичок для здійснення наукової, освітньої, аналітичної, експертної, консультативної та управлінської діяльності у  галузі екології, а також продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

 

 

 

Умови вступу в магістратуру у 2024 році
 

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" у 2024 році передбачає складання єдиного вступного іспиту ЄВІ, фахового вступного випробування та написання мотиваційного листа.

bottom of page