top of page

Екологія та охорона навколишнього середовища (Магістр)

Підготовка фахівців
у галузі знань 10 «Природничі науки»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 101 «Екологія» 
та освітньою програмою  
«Екологія та охорона навколишнього середовища»

Освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» дозволяє готувати фахівців в галузі екології, потреба в яких надзвичайно зросла, що пояснюється різким загостренням комплексу екологічних проблем у нашій країні та у світі в цілому. Всі галузі народного господарства потребують висококваліфікованих спеціалістів-екологів, які здатні успішно використовувати на практиці сучасні технології збереження та оздоровлення довкілля. Саме тому, починаючи з 1995 року, в Національному університеті харчових технологій розпочата підготовка магістрів зі спеціальності 101 Екологія (освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»).

Професійно-практична підготовка передбачає вивчення таких спеціальних дисциплін, як стратегія сталого розвитку, ресурсозберігаючі технології в харчових виробництвах, системний аналіз якості навколишнього середовища, екологічний менеджмент та аудит, геоінформаційні системи в екології, екологічна модернізація виробництва, економічне забезпечення екологічної діяльності, управління та поводження з відходами, міжнародне нормування та стандартизація у харчовому виробництві, екологічна політика Євросоюзу та інших дисциплін. Студенти, які навчаються за освітнім ступенем «магістр» вивчають такі необхідні для подальшої роботи в галузі дисципліни, як статистична обробка в екології, методологія та організація наукових досліджень, педагогіка та психологія вищої школи, інтелектуальна власність.

Закріплення отриманих знань, навичок та їх практичного застосування передбачено під час проходження практики на підприємствах різного профілю, серед яких державні екологічні інспекції, комунальні підприємства водопідготовки та водовідведення, санепідемстанції, науково-дослідні установи, підприємства легкої, харчової, фармацевтичної та інших галузей промисловості. На останньому етапі навчання студенти виконують магістерські роботи, широка тематика яких дозволяє здійснювати екологічні дослідження процесів очищення забруднених вод, повітря, утилізації відходів, отримання біогазу, біодобрив та інше. Прикладами магістерських робіт можуть бути:

 1. Дослідження здатності спіруліни акумулювати іони різних елементів.

 2. Тенденції зміни стану забруднення атмосферного повітря в м. Києві.

 3. Вплив різних режимів обробки води ультразвуком на ростові характеристики спіруліни.

 4. Дослідження шляхів одержання біопалива з використанням водоростей.

 5. Оптимізація комбінованого очищення стічних вод виробництва амінокислот.

 6. Дослідження процесу очищення нафтовмісних стічних вод.

 7. Одержання регулятора росту рослин при біологічному очищенні висококонцентрованих стічних вод.

 8. Дослідження вуглецевих сорбентів в процесі очищення артезіанської води від важких металів.

 9. Дослідження сорбції токсичних речовин модифікованими формами ламінарії.

 10. Дослідження показників безпеки напівпродуктів цукрового виробництва.

 11. Біоіндикація фенольних сполук у воді зеленої мікроводорості.

 12. Біологічні ризики від радіовипромінювання сучасних систем мобільного зв’язку

 13. Наукові основи екологічної оцінки використання отрутохімікатів

 14. Біохімічне очищення стічних вод плодоовочевих підприємств із використанням активного мулу

 15. Біотехнологічна утилізація целюлозовмісних відходів

 16. Очищення стічних вод від сполук фосфору

 17. Очищення стічних вод від сполук нітрогену

 

Одержані знання дозволяють фахівцю здійснювати професійну оцінку антропогенного впливу на навколишнє середовища, досліджувати та впроваджувати сучасні екологічні технології, базуючись на знаннях природоохоронного законодавства здійснювати екологічний аудит та експертизу підприємств. По закінченню університету випускники даної спеціалізації мають можливість займати посади: еколога, провідного інженера; інженерів I-II категорій, наукового співробітника; завідувача лабораторії, асистента, викладача і можуть працювати на промислових підприємствах, в організаціях і установах усіх галузей промисловості, в науково-дослідних установах, комунальних підприємствах, контролюючих організаціях природоохоронного спрямування, навчальних закладах.

Екологічний контроль і аудит (Магістр)

Підготовка фахівців
у галузі знань 18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 
та освітньою програмою «Екологічний контроль та аудит»

Охорона навколишнього середовища, збереження та раціональне використання природних ресурсів, екологічний контроль набувають усе більш вагомого значення та пріоритетності у зовнішній та внутрішній політиці більшості держав світу, в тому числі України. Це пов’язано з тим, що активізація життєдіяльності людського суспільства, стрімкий розвиток науки та сучасних технологій, їх використання, інтенсивне й екстенсивне споживання природних запасів сировини, земель та різних природних копалин, а в деяких випадках безгосподарність керівництва окремих підприємств спричиняють погіршення екологічної ситуації в нашій країні, призводять до техногенних катастроф. У зв’язку з цим актуальною є проблема здійснення екологічного аудиту як самостійного виду незалежного контролю. Розвиток екологічного аудиту в нашій країні є необхідним кроком для інтеграції національних і міжнародних інтересів в умовах сучасного соціально-економічного розвитку. Також слід зазначити, що у зв’язку із підвищенням вимог до якості вітчизняної харчової продукції та екологічного стану навколишнього середовища при виробництві продуктів харчування та, враховуючи необхідність активного виходу вітчизняних виробників на міжнародні ринки, актуальною проблемою є здійснення кваліфікованого екологічного контролю на підприємствах харчової та переробної галузей України.

Починаючи з 2011 року вперше в Україні було розпочато підготовку фахівців зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища (освітня програма «Екологічний контроль та аудит»). Майбутні фахівці з екології одержують знання з дисциплін екологічного напряму на основі сучасних міжнародних стандартів ISO 9 000, ISO 14 000; системи керування безпекою харчових продуктів НАССР тощо. Студенти вчаться оцінювати стан навколишнього середовища, аналізувати вплив підприємств різних галузей на довкілля та приймати технологічні рішення, що зумовлять зниження екологічного тиску. Успішна підготовка студентів у цьому напрямку набуває особливого значення в умовах, коли Україна виходить на міжнародні ринки, що передбачає можливість здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств.

Професійно-практична підготовка передбачає вивчення таких спеціальних дисциплін, які дозволять  отримати екологічну освіту світового рівня. До них належать екологічний менеджмент, екологічний аудит, екологічне інспектування, екологічна модернізація виробництва, системний аналіз якості навколишнього середовищаї, стратегія сталого розвитку, міжнародне нормування та стандартизація у харчовому виробництві, екологічна політика Євросоюзу та інших дисциплін. Студенти, які навчаються за освітнім ступенем «магістр» вивчають такі необхідні для подальшої роботи в галузі дисципліни, як методологія та організація наукових досліджень, інтелектуальна власність, статистична обробка в екології, тощо

Закріплення отриманих знань, навичок та їх практичного застосування передбачено під час проходження практики на підприємствах різного профілю, серед яких державні екологічні інспекції, комунальні підприємства водопідготовки та водовідведення, санепідемстанції, науково-дослідні установи, підприємства легкої, харчової, фармацевтичної та інших галузей промисловості. На останньому етапі навчання студенти виконують магістерські роботи, основною тематикою яких є проведення розширеного екологічного аудиту підприємств та установ, що чинять антропогенний тиск на навколишнє середовище. Прикладами магістерських робіт можуть бути:

 1. Науково-технологічні особливості екологічного аудиту хлібокомбінату.

 2. Екологічний аудит спиртового заводу щодо відповідності ISO 14000.

 3. Екологічний аудит цукрового заводу щодо відповідності принципам системи НАССР.

 4. Екологічний аудит системи управління навколишнім середовищем на підприємстві.

 5. Впровадження системи НАССР на підприємстві.

 6. Екологічний аудит полігону твердих побутових відходів на прикладі м. Миргорода

 7. Екологічний аудит підприємства мелясо- спиртового виробництва на базі ДП УВК «Nemiroff»

 8. Екологічний аудит житлово – комунального господарства Голосіївського району м. Києва

 9. Розробка екологічної програми Голосіївського району м. Києва з урахуванням концепції сталого розвитку

 10.  Перспективи впровадження Карпатського біосферного заповідника до Пан Європейської екологічної мережі

 11.  Сучасний стан і перспективи збереження ландшафту гідрологічного заказника Шуляцьке болото

 12.  Розроблення екологічних критеріїв для рибної продукції з метою екологічного маркування згідно ДСТУ ISO 14024

 13.  Муніципальний екологічний аудит Дарницького району м. Києва

 14.  Екологічний аудит ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

 15.  Аудит системи екологічного менеджменту ДП ВАТ «Київхліб»

 16.   Впровадження стандарту ІSO 14 000 на ТОВ «Магнолія»

Одержані знання дозволяють фахівцю здійснювати професійну оцінку антропогенного впливу на навколишнє середовища, досліджувати та впроваджувати сучасні екологічні технології, базуючись на знаннях природоохоронного законодавства ефективно здійснювати екологічний аудит та експертизу підприємств. По закінченню університету випускники даної спеціалізації мають можливість займати посади: еколога, наукового співробітника; завідувача лабораторії, асистента, викладача і можуть працювати на промислових підприємствах, в організаціях і установах усіх галузей промисловості, в науково-дослідних установах, організаціях екологічного контролю, комунальних підприємствах, контролюючих організаціях природоохоронного спрямування, навчальних закладах.

УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ У 2022 РОЦІ

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році  майбутні магістри подаватимуть мотиваційний лист та складатимуть проходитимуть фаховий іспит

bottom of page